Het Astens Mannenkoor
Haspel 8 5721 DR Asten tel: 0493-693028
Mail: astensmannenkoor@gmail.com
Website: http://astensmannenkoor.nl/

Ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679). De Algemene Verordening Gegevensbescherming vraagt per 25 mei 2018 van organisaties een aantal antwoorden die in het privacybeleid moeten worden opgenomen.

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring laten we u weten welke gegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.
Het Astens Mannenkoor respecteert de privacy van alle leden en gebruikers ook op haar website en draagt er zorg voor, dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens:

Het doel van het bewaren van de persoonsgegevens (ledenbestand) is het naar behoren laten functioneren van de vereniging. Hierbij valt te denken aan het rondsturen van mededelingen, clubblad De Stemband, nieuwsbrieven en uitnodigingen, het innen van contributie en donaties, het bijhouden van jubilea en lief & leed, het bijhouden van statistieken en voor onderlinge communicatie tussen leden. Het bestuur is verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens.

De volgende persoonsgegevens zijn in een bestand opgenomen en daar is een overzicht
van:

 • Leden: Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s), Email adres, geboortedatum, ingangsdatum lidmaatschap, (pas)foto en IBAN-nummer.
 • Donateurs /sponsoren /adverteerders: Hiervan worden slechts de naam, adres, postcode, woonplaats en donatiebedrag in een bestand bijgehouden.
 • Presentielijst: Hierop komen alleen de namen van de leden voor.
 • Email berichten van het bestuur: De geadresseerden worden uitsluitend in BCC opgenomen.
 • Er worden geen bijzondere persoonsgegevens bewaard zoals godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele geaardheid, lidmaatschapvan een vakvereniging of politieke partij, strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag, genetische en biometrische kenmerken. Onder deze laatste vallen vingerafdrukken, stem, handschrift, geometrie van de handomtrek en scans van netvlies, iris en gelaat. Er is geen wettelijke uitzonderingsregel van toepassing.
 • In de bevestigingsbrief op de aanmelding van het lidmaatschap wordt het lid geïnformeerd over hoe de adresgegevens worden bewaard en dat de gegevens niet aan derden zullen worden verstrekt.
 • Aan aspirant-leden zal als voorwaarde worden gesteld, dat zij te hunner kennis gekomen gegevens niet mogen delen met derden. Het staat individuele leden vrij uitsluitend zichzelf als koorlid bij derden kenbaar te maken.
  Bij de invoering van het privacybeleid hebben alle leden van het Astens Mannenkoor een overzicht van hun persoonsgegevens ontvangen en verklaard akkoord te gaan met de inhoud van dit privacybeleid.
 • Website:
 • Op het besloten deel van de website zijn tevens foto’s geplaatst van koorleden en of hun partners die gemaakt zijn tijdens concerten, koorreizen, open dagen etc. ten dienste van een (foto)verslag van bedoelde evenementen.
 • Het bestuur maakt géén gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.
 • Op het openbare deel van de website staan de adresgegevens van het secretariaat en een emailadres. Opgenomen zijn een algemeen emailadres van de websitebeheerder, de PR & sponsor-coördinator en de contactpersoon van de Straotzangers (d.i. een onderdeel van het koor). Op het openbare deel van de website zijn algemene groepsfoto’s geplaatst van optredens van het koor en deze foto’s hebben een korte actualiteit.
 • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
 • Leden hebben het recht op dataportabiliteit. Dit is het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van hen heeft. Zij hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
  Daarnaast hebben zij het recht om hun toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens.
  Verder kunnen de leden gebruik maken van het recht op vergetelheid. Indien men gebruik
  maakt van dit recht zullen alle persoonlijke gegevens direct worden verwijderd vanaf het
  moment dat deze rechtshalve niet meer nodig zijn.
  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of “vergeten” van uw
  persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
  verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de secretaris van het koor.
  Op aanvraag bij de secretaris krijgt het lid inzage in de van hem geregistreerde gegevens.
  Hierbij zullen de gegevens van anderen onleesbaar worden gemaakt.
  De adres gegevens worden bewaard op de computers van de secretaris en van de
  penningmeester.
  Bovengenoemde gegevens worden bewaard en opgeslagen zolang men lid, sponsor of
  adverteerder is en niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor
  uw gegevens worden geregistreerd.
  Beveiliging:
  De secretaris maakt regelmatig een back-up van het gegevensbestand en zendt een kopie
  daarvan aan de penningmeester.
  De persoonsgegevens zijn beveiligd met een wachtwoord. De PC en of laptop is adequaat
  beschermd door actuele virus- en of malware programma’s.
  De secretaris en de penningmeester hebben toegang tot de bestanden met de
  persoonsgegevens.
  De secretaris is de door het bestuur aangewezen functionaris voor het uitvoeren van de
  bescherming van persoonsgegevens en het beheer van de persoonsgegevens binnen de
  organisatie.
  Met derden worden geen overeenkomsten afgesloten die de persoonsgegevens willen
  benutten voor eigen gebruik.
  Bij mogelijke datalekken zal de secretaris zodra hij is geïnformeerd, de leden op de hoogte
  stellen van het datalek.
  Het privacybeleid is voor het laatst aangepast op 10 juni 2018. De laatste versie is aanwezig
  op de website van het Astens Mannenkoor:
  http://astensmannenkoor.nl/
  Vastgesteld te Asten in de bestuursvergadering van 22-05-2018
  Het Bestuur
  Jos de Vries – voorzitter Frits Sannen – secretaris
  Cor van Heugten -penningmeester Louis Hoefnagels –bestuurslid